Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Anasayfa > Edirne Ticaret ve Sanayi OdasıTARİHÇEMİZ
Batı ülkelerinde Ticaret Odalarının kuruluşu, 1700 yıllarına kadar uzanmaktadır. Batının bu tarihlerde başlattığı bu tür örgütün eşidi olarak Türklerde Ahilik , lonca ve esnaf örgütleri yer almaktadır.

Yurdumuzda ise, bu tür örgütlenme 1876 tarihine kadar uzanmaktadır. Sonraları 13 /Cemaziyelahir/ 1923 tarihli bir kararname ile Meclis-i Ticaret ve Ziraat adlı meclislerin kent ve kasabalarda kurulmasına geçilmiştir. Ticaret Nezareti'nin (Bakanlığın) aldığı karara göre birinci derecede Selanik, ızmir, Suriye, Halep, Bağdat vilayetlerinde ve ikinci derecede olmak üzere Trabzon, Adana, Ankara, Edirne, Hadarendigar,Erzurum vilayetlerinde birer Ticaret Odası kurulması bildirilmiştir.

Ticaret Cemiyeti yararlı olunca Edirne'de de 1301/1885 yılında Ticaret Odası kurmak üzere başkan ve üyeleri seçilerek Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur.

Edirne salnamelerinde ( H. 1301 ve 1939 tarihli ) gösterilen Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu kanunlar çerçevesinde kurulduğu anlaşılmaktadır. 1319/1901 salnamesinde Edirne Oda üyeleri ve Ticaret Mahkemesi üyelerinin adları yer almaktadır. Bu tarihten Cumhuriyete kadar olan 22 yıl içinde herhangi bir açıklama bulamadık. Bu yıllar içinde Odanın verdiği bir gerçek ise de Balkan Savaşı,Çanakkale ve I. Cihan Savaşı, yıkıntılar ve göçler nedeniyle bu örgüt ile ilgili bir yazıya rastlamadığımızın nedenidir.

27 Eylül 1341 (1925) tarihinde Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi ile ticaret erbabının resmi ve zorunlu üye olmasını gerektiren kanun teklifi ile Ticaret Odalarının kurulmasına geçilmiştir. Böylece bu kanun teklifi ile Ticaret Odalarının 40 yıldan beri bir türlü örgütlenemeyen Odaların mesleki bir örgüt olarak kabul edilmesiyle, ticaret ve sanayi erbabının Odalara üye olmasını zorunlu kılmıştır. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın da kurulması da bir kanun ile gerçekleşerek kent içinde görevine başlamıştır. ıstanbul'dan sonra ülkemizde ikinci olarak kurulan Odamız, son yıllarda tüccar ve sanayicimize uyum sağlayan teknolojik ve çağdaş atılımları ile bugüne kadar hiç aksatmadan yapma arzusunu gelecekte de devam ettirecektir. Odamızın 20 meslek komitesi vardır.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının ilk kuruluşu 1301-1885 tarihli Edirne Salnamesi Merkez Vilayet Ticaret Odası Heyeti


Salih Bey Reis
Tüccardan Bahaeddin Efendi Aza
Tüccardan Bedestani Hacı Ahmet Ağa Aza
Altunalmaz Malitadi Efendi Aza
Altunalmaz Azaryan Efendi Aza
Yağcıoğlu Kirkor Ağa Aza
Çelebi Yorgaki Ağa Aza
Tüccardan Bedestani Hacı Kamil Efendi Aza
Bakkal Emin Efendi Aza
Todoraki Biraşkidi Ağa Aza
Karakostioðlu Hiristodaliki Ağa Aza
Evakim Ağa Aza


1310/1894 Edirne Salnamesi Merkez Vilayet Ticaret ve Ziraat Sanaat Odası Heyeti

Salih Bey Reis
Vasilaki Efendi Reis-i Sani
Mehmed Efendi Aza
Emin Efendi Aza
Yani Bekani Efendi Aza
Delikano Efendi Aza
Sokiyas Efendi Aza
Kevork Efendi Aza
Avram Azarya Efendi Aza
Aleksandr Efendi Aza
Moiz Papo Efendi Aza