Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa > Sıkça Sorular Sorular

Sıkça Sorular Sorular

  

Sanayi Sicil Belgesinin faydaları nelerdir?
 • Maliye Bakanlığınca yayımlanan 27 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği gereğince, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler, ihraç kaydıyla yaptıkları mal tesliminde KDV Tecil-Terkin işleminden yararlanmaktadırlar.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararı gereği, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler ticarethane tarifesine göre daha ucuz olan sanayi aboneliği tarifesinden elektrik kullanmaktadırlar.
 • Makine Emniyet Yönetmeliği, LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerle ilgili ara malı ithalatında, gümrüklerce Sanayi Sicil Belgesi aranmaktadır
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen atık yağların kontrolü yönetmeliği gereğince, atık yağ geri kazanım tesislerine lisans verilmesinde sanayi sicil belgesi aranmaktadır
Sanayi Sicil ile ilgili mevzuat nedir?

Sanayi sicil kayıt işlemleri, 635 sayılı KHK’nın 7’nci maddesi kapsamında, Sanayi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve hizmetin yerinden verilmesi anlayışı çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu; Sanayi işletmelerinin tescilini yapmak, onların ekonomik ve sınai faaliyetlerini takip ederek gerekli veriyi toplamak ve bu verilerden elde edilecek bilginin, sanayi politikasının oluşturulmasında ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla; 1957 yılında hazırlanmış ve aynı yıl yürürlüğe girmiştir.

Kanunda, sanayi işletmelerinin kayıt altına alınması esas alınarak tarafların yükümlülükleri açık olarak belirtilmiştir. Sanayi işletmeleri hakkında bilgi alınması ve bunun sınırı Bakanlığın yetkisine bırakılmıştır. Kanunun uygulanmasında tarafların yükümlülüklerini bilmesi, sanayi sicil işlemlerinin sürdürülebilirliği bakımından oldukça önemlidir.

2008/2 sayılı Sanayi Sicil Tebliği uyarınca, her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kayıt edilmektedir. Buna göre, birden fazla üretim yeri olan bir girişimin her üretim yerine ayrı Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir. Unvan, adres ve ürün değişikliklerinde Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılmaktadır. Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılmaktadır.

Sanayi Sicil açısından Sanayi İşletmelerinin Yükümlülükleri nelerdir?
 • Kanunun 2’nci maddesi gereği yeni açılan sanayi işletmeleri, faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır.
 • Kanunun 4’üncü maddesi gereği, sanayi işletmesinin geçici veya tamamen faaliyetine son vermesi, verilen beyanname bilgilerinde değişiklik olması halinde 1 ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne ) bildirilmesi zorunludur.
 • Kanunun 5’inci maddesi gereği sanayi işletmesinin bir önceki yılla ilgili bilgilerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetveli’nin yıl başından itibaren 4(dört) ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) verilmesi zorunludur.
 • Kanunun 11’inci maddesi gereği sanayi işletmesi ile ilgili istenen bilginin doğru verilmesi zorunludur.
 • Sanayi Sicil Tebliği’nin 10’uncu maddesi uyarınca, Sanayi Sicil Belgesi’nin veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize ettirilmesi gerekmektedir.
Sanayi Sicil açısından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sorumluluğu nelerdir?
 • Kanunun 2’inci maddesi gereği sanayi işletmelerinin sanayi siciline tescillerini yapmak, ve Sanayi Sicil Belgesi düzenlemek,
 • Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında sanayi işletmesi hakkında bilgi toplamak,
 • Kanunun 5’nci maddesi gereği Yıllık İşletme Cetveli toplamak,
 • Kanunun 9 ‘uncu maddesi gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulamak,
 • Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca, Sanayi Sicil Belgesi’ni görevli memura ibraz etmeyenler hakkında idari para cezası uygulamak,
Sanayi Sicil Belgesi Verilip Verilmeyecek Faaliyetler Nelerdir?

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve SGM/2013 sayılı tebliğ hükümlerine göre, Sanayi sicil belgesi verilebilmesi için, Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (sanayi işletmesi) ve buralarda yapılan işler (sanayi işleri) sayılır. Sanayi işyerlerine Sanayi Sicil Belgesi verilir. Ambalajlama, paketleme, yumurta üretimi, Arıcılık ve tarımsal üretim işleri kapsam dışındadır. Ayrıca (kara fırın) tabir edilen mahalle fırınları, kasaplar,üretimini dükkanında yaparak kendi vitrininde satan pastaneler de kapsam dışındadır. Avrupa müktesebatında tabldot cinsi yemek üreten işyerleri seri imalatçı sayılmadığından bu gibi yerlere de belge verilmesi Bakanlığımızca uygun görülmemektedir. (Üretimini ayrı bir imalathanesinde yaparak piyasaya süren büyük çaplı tatlı-baklava-pasta üreticileri ile piyasaya dağıtım yapan yüksek kapasiteli ekmek imalathaneleri ile entegre et tesisleri sanayi sicil belgesi alabilecek faaliyetlerdir).

Tacirler, sadece ticaret yapan muhtelif esnaf gurupları, çeşitli mağazalar, AVM ler, toptancılar, aracılar, tamirciler, bakım ve onarım işi yapanlarda kapsam dışındadır. Süt toplama merkezleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım pazarlama şirketleri, üretim faaliyeti olmayan çeşitli kooperatifler, baskı işleri yapanlar, El ve Ev sanatları gibi faaliyetler de belge verilemeyecek işlerdendir. Temizlik şirketleri, hizmet gurupları, Eğitim Öğretim faaliyetleri, dersaneler, akaryakıt istasyonları, çeşitli servisler, hukuk büroları, danışma büroları, Çeşitli plan-proje çizim merkezleri-hizmet büroları, sera ve ormancılık faaliyetleri, sadece montaj işi yapan küçük çaplı kapı-pencere pvc doğrama işyerleri, belge verilemeyecek faaliyetlerdir.Mobilya satış, inşaat işleri,çini yazma ve süsleme işleri sanayi işletmesi değildir.

Sanayi envanteri işyeri tarama çalışmasında firmaların imalatçı olup olmadıklarına yukarıdaki kriterlere göre karar verilir.

Sanayi Sicil Belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

Sanayi sicil belgesinin vize işlemleri, belge düzenleniş tarihi itibariyle 2 (iki) yılda bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından vize ettirilmesi gerekmektedir.Vize işlemi yapılmadığı takdirde belge geçersiz sayılmaktadır.

Beyan edilen bilgiler doğru değil ise ne olur?

İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi halinde Kanunun 11.nci maddesi gereğince 1.520,00.-TL. (binbeşyüzyirmi) idari para cezası uygulanacağı bilinmelidir.

Sanayi Sicil Belgesi almazsam ne olur?

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1.nci maddesi kapsamında faaliyet gösteren sanayi işletmeleri kurulduktan sonra 2 ay içerisinde sanayi siciline kaydolmak zorundadırlar. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanması söz konusudur.

Yıllık İşletme Cetveli Beyanı ne zaman verilmeli?

6948 sayılı Kanunun 5. nci maddesi gereğince her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvellerini o yılın Nisan ayı sonuna kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi işlemleri için Kurumunuza ücret ödeyecek miyim?

Sanayi Sicil Belgesinin ilk defa alınması, vize işlemlerinin yapılması veya belge değişikliği talebi işlemlerinin yapılması gibi işlemler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’müzce hiçbir ücret alınmamaktadır.

Sanayi Sicil Belgesi müracaatımı internetten nasıl gerçekleştirebilirim?

www.sanayi.gov.tr adresinden Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı web sitesine girilerek sırasıyla aşağıdaki adımlar takip edilir:

e-hizmetler” tıklanır, “sanayi sicil bilgi sistemi” tıklanır, açılan sayfada “kullanıcı adı ve şifresi” alınır.
(altındaki kırmızı yazılara tıklatıldığında kullanıcı adı ve şifresinin nasıl alınacağı açıklaması mevcuttur),

Açılan sayfada “işletme” seçilir, “ilk kayıt işlemleri” tıklanır,
Burada istenilen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulur. (Sanayi Sicil bilgileri, Yıllık işletme cetveli bilgileri ve Anket formu bilgileri) hepsi sırayla doldurulur.

Bakanlığımızın giriş sisteminde kullanıcıya adım adım yol gösterilmektedir. Ayrıca kullanıcı girişi kılavuzu sistemde mevcuttur.